Historyador Para sa Bayan

Blog URL: http://historyadorparasabayan.wordpress.com/
Author: Si Gil Diaz Turingan ay kasalukuyang Social Studies Instructional Designer ng C & E Publishing, Inc. Nagtapos siya ng BA Kasaysayan (2010) at kasalukuyang mag-aaral ng Master in Philippine Studies (Philippine Foreign Relations) sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman. Bahagi rin siya ng mga kilalang organisasyon sa UP Diliman tulad ng UP Lipunang Pangkasaysayan (LIKAS), UP Buklod CSSP at UP ALYANSA.
Blog Category: Kahit Ano.
Description: Isang Blog na para sa Bayan

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP