Gusot Mayaman

Blog URL: http://gusot-mayaman.blogspot.com
Author: Kuya Keith
Blog Category: Personal, Humor
Description: Ang Gusot Mayaman ay naglalaman ng mga saloobin ng isang simpleng taong gustong umunlad sa buhay. Naniniwala akong ang barong na Gusot Mayaman ay di lang para sa may kaya sa buhay, ngunit para din sa mga nangangarap. Balang araw ang barong ko ay Gusot Mayaman!

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP