Pedestrian Crossing

Blog URL: http://www.xpedxingx.blogspot.ca
Author: Eych
Blog Category: Personal blog
Description: Sa araw-araw na pag-ikot ng mundo ng mga tao, umaapak ang paa natin sa mga puting linyang nakahiga at nagmamalaki sa mga kalsada. Iba't-ibang tao ang mga dumadaan dito, iba't-ibang pagkatao, iba't-ibang destinansyon ang tinutungo. Sa kabila ng lahat ng 'yon, naging saksi ang bawat "Pedestrian Crossing" sa kalsada sa araw-araw na istorya ng mga taong dumadaan dito. Patuloy man itong apakan, muli't-muli pa rin itong binabalikan. Pedestrian Crossing. Tawiran ng ilang mga taong walang magawa at may nagawa sa buhay. Tawid ka na. Malay mo, bukas alam mo na kung saan ka talaga pupunta.

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP