Makatang Lasenggera

Blog URL: http://kairoskalista.blogspot.com/
Author: Last Born Goddess
Blog Category: Just About Anything
Description: Mga kathang hindi maisantinig ng dilag na marunong umawit.Hango sa pinaghalo-halong damdaming pilit nanunumbalik. Nilahukan ng mga tanong na pauli-ulit.Na naisusulat lamang pag dumaloy na sa isip.Isang pagpapatunay na nalalasing ma'y tunay pa rin kung umibig.[tsek!]

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP