My Random Access Memory

Blog URL: http://elvatar.blogspot.com
Author: Zen Elvatar
Blog Category: Computers & Gadgets , Humor , Personal , Random , Technology
Description: Karamihan sa lamang ng blog na ito ay nasa wikang tagalog. Nahango ang blog na ito mula sa isang parte ng computer na kung tawagin ay Random Access Memory o RAM, o minsan ay tinatawag ng ilan na memory module. Kagaya ng katangian ng RAM, ang mga napapaloob sa blog na ito ay nasa random na kaisipan ng author, ang inyong abang lingkod, at gaya ng sa RAM, nawawala eventually (technically kapag namamatay ang computer), at nagkakaroon ng panibago. Ginawa ko itong parang isang scrap book (na karamihang istilo ng mga blog) para sa aking mga personal na kuro-kuro at kung ano-ano pa.

Be the first to comment!

Post a Comment

What can you say about this blog?
Note: Any SPAM or comments containing inappropriate/offensive content may not be approved for posting.

COMMENTS CONTAINING SPAM LINKS, WEBSITE LINKS, AND LINKS NOT RELATED TO THE POST TOPIC WILL NOT BE APPROVED

  © 2009-2018 BLOGS NG PINOY . Template and colors by Dicas Blogger and Flower Blogger .

BACK TO TOP